EESTI   |  ENGLISH

Põhikiri

Sa oled siin

Eesti Ortopeedia Seltsi põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Ortopeedia Selts (edaspidi Selts, varasema nimega Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts) on Eesti Vabariigis tegutsev ortopeedide ühendus, mis on 1976. aastal asutatud Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Teadusliku Seltsi õigusjärglane.
 2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress Ravi 18, Tallinn.
 3. Selts on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on ortopeedia eriala arendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.
 4. Seltsi põhiülesanded on:
  • ortopeedia erialal tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendamine;
  • erialaste koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ning muude ürituste korraldamine;
  • koostöö organiseerimine teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal;
  • täiendõppe korraldamine ja pädevushindamine;
  • eriala puudutavate raviteenuste hinnakirjade läbivaatamine ja muudatusettepanekute algatamine;
  • osalemine tervishoiupoliitika kujundamises.
 5. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub asutamislepingu otsustest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 6. Selts võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, moodustada komisjone erialase ekspertiisi teostamiseks. Seltsil on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
 7. Selts valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt talle kuuluvat vara. Muuhulgas on tal õigus seda vara osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud vara.
 8. Selts on asutatud määramata tähtajaks.
 9. Seltsil on õigus:
  • avada ja sulgeda pangaarveid, teostada finantsoperatsioone;
  • sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  • soetada ja omada tegevuseks vajalikke põhi- ja käibevahendeid.

II LIIKMELISUS

 1. Liikmeskond
  • Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
  • Peale asutajaliikmete võivad Seltsi liikmeks olla tegev- (edaspidi “liige”), au- ja toetajaliikmed.
  • Seltsi liikmeks võivad astuda ortopeedia erialaga seotud arstid.
  • Seltsi auliikmeks võib valida silmapaistvaid isikuid, kellel on erilisi teeneid Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel.
  • Seltsi toetajaliikmeks võivad olla ühiskondlikud organisatsioonid, juriidilised ja füüsilised isikud, kes toetavad seltsi.
 2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Juhatus võtab liikmeid vastu liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel. Avaldusel peab olema 2 10-aastase staažiga Seltsi liikme kirjalik soovitus.
 3. Seltsi auliikme valib üldkoosolek seltsi juhatuse või vähemalt 5 liikme kirjalikul ettepanekul.
 4. Seltsi toetajaliikme võtab vastu üldkoosolek seltsi juhatuse ettepanekul.
 5. Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Seltsi välja astuda.
 6. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 7. Seltsi liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.
 8. Liikmete Seltsist väljaarvamine
  • Liige arvatakse Seltsist välja, kui liige ei täida Seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi ning juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid või liikmemaksu tasumata jätmisel Seltsi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
  • Liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast.
  • Päevast, mil liige loetakse Seltsist välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

III. SELTSI LIIKME ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VARALINE VASTUTUS

 1. Seltsi liikmel on õigus:
  • võtta osa Seltsi üldkoosolekutest;
  • võtta osa Seltsi poolt korraldatud üritustest;
  • valida Seltsi juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;
  • saada teavet Seltsi tegevuse kohta;
  • kasutada Seltsile kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;
  • taotleda Seltsi kaitset ja toetust juhtudel, mis on seotud tema kutsetööga.
 2. Seltsi liige on kohustatud:
  • täitma Seltsi põhikirja, kodukorda ning Seltsi juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
  • tasuma tähtaegselt makseid Seltsi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;
  • esitama vastavalt pädevushindamise korrale tööaruande oma pädevuse hindamiseks ortopeedina;
  • järgima oma kutsetegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat.
 3. Selts ei vastuta Seltsi liikme isiklike varaliste ja mittevaraliste kohustuste eest.

IV. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 1. Seltsi juhtimisorganid on üldkoosolek, juhatus ja president.
 2. Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas juhatuse määratud ajal.
 3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosoleku tööst võtab isiklikult või volituse alusel osa vähemalt 50% Seltsi liikmetest. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamuse alusel, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.
 4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
 5. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord teatatakse liikmetele vähemalt üks kuu ette.
 6. Põhikirjas muudatuste tegemiseks on vaja 2/3 kokkutulnud liikmete nõusolek.
 7. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
 8. Üldkoosolek
  • võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb sellesse vajalikke muudatusi;
  • valib hääletusel 3 aastaks juhatuse need liikmed, keda ei nimetata vastavalt põhikirja punktile 29.3;
  • otsustab juhatuse arvulise koosseisu;
  • valib revidendi 3 aastaks;
  • valib seltsi au- ja toetajaliikmeid;
  • määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
  • kuulab ära ja kinnitab Seltsi tegevust käsitlevad aruanded;
  • kuulab ära ja kinnitab Seltsi eelarve, tulude-kulude aastaaruande;
  • omab õigust lõpetada või ümber korraldada Seltsi tegevus.
 9. Juhatus
  • Juhatus on seitsme- kuni üheksaliikmeline.
  • Juhatusse kuuluvad üldkoosoleku poolt valitud ja Seltsiga koostöölepingut omavate alamerialade seltside poolt delegeeritud liikmed.
  • Kõikidel Seltsiga koostöölepingut omavatel alamerialade seltsidel on õigus nimetada delegeerida juhatusse üks oma liige, esitades selleks üldkoosolekule delegaadid enne juhatuse liikmete valimisi.
  • Juhatus juhib Seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.
  • Juhatus koostab Seltsi töökava, eelarve, tegevus- ja rahalise aastaaruande.
  • Juhatus valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku.
  • Juhatus otsustab Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja teeb üldkoosolekule ettepaneku toetajaliikmete vastuvõtmiseks.
  • Juhatus esitab kandidaate autasustamiseks ja ortopeedia erialal stažeerimiseks nii kodu- kui välismaal.
  • Juhatus kinnitab üldkoosoleku poolt valitud juhatuse liikmete seast presidendi, asepresidendi, sekretäri ja varahoidja.
  • Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jaotumise puhul on otsustavaks presidendi hääl.
  • Juhatus kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas presidendi algatusel. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku presidendi algatusel või vähemalt 3 juhatuse liikme nõudmisel.
  • Üldkoosolek võib juhatuse liikme võib tagasi kutsuda mõjuval põhjusel või tema avalduse alusel.
 10. President
  • juhib Seltsi ja Seltsi juhatust;
  • kirjutab alla Seltsi sõlmitavatele lepingutele ja varalise iseloomuga tehingutele;
  • esindab Seltsi suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  • on aruandekohustuslik Seltsi juhatuse, revidendi ja üldkoosoleku ees.
  • Presidenti asendab tema ajutisel äraolekul asepresident.
 11. Revident
  • kontrollib Seltsi põhikirjajärgset, finantsmajanduslikku ja juhtorganite tegevust.
  • Revident valitakse üldkoosolekul 3 aastaks.
  • Revident teostab revisjoni mitte harvem kui 1 kord aastas ja esitab kontrolli tulemused üldkoosolekule.

V. SELTSI VARA JA TEGEVUS

 1. Seltsi vara tekib tema liikmete maksudest, Seltsi vara ning Seltsi kasutusse antud vara kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute abist ja annetustest ning muudest laekumistest.
 2. Selts moodustab põhikapitali ja sihtkapitali.
 3. Seltsi põhikapital moodustub liikmemaksudest ja selle minimaalne suurus on ühe aasta majandustegevuse eeldatavad kulud.
 4. Sihtkapital moodustub sihtotstarbelistest maksudest ja muudest allikatest.
 5. Seltsi raha hoitakse pangas.
 6. Seltsi raha väljastatakse allkirjaõiguslikele isikutele.

VI. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. Seltsi tegevus lõpetatakse:
  • üldkoosoleku otsuse alusel;
  • kohtuotsusega;
  • muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
 2. Seltsi tegevuse lõpetamise otsus loetakse üldkoosolekul vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt 3/4 kõigist koosolekul osalenud Seltsi liikmetest. Koos lõpetamise otsusega otsustatakse ka Seltsi vara ja vahendite edasise haldamise ja majandamise küsimus.
 3. Seltsi liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega Seltsi tegevuse lõpetamise kohta, on õigus pöörduda kohtu poole ühe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.
 4. Seltsi tegevus lõpetatakse kohtuotsusega:
  • kui üldkoosolek ei ole võtnud vastu tegevuse lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik.
  • muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
 5. Seltsi tegevuse lõpetamise otsuse mittetulundusühingute registrisse kandmiseks esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui Seltsi tegevus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.
 6. Seltsi tegevuse lõpetamisel valib üldkoosolek likvideerijad, kellel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.
 7. Likvideerijad lõpetavad Seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad ja rahuldavad võlausaldajate nõuded ning allesjäänud vara jaotatakse võrdsetes osades mittetulundusühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.

 

 

Vastu võetud Viljandis 16. novembril 2018.

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

Kontakt

Eesti Ortopeedia Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Ortopeedia Selts on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.