EESTI   |  ENGLISH

Põhikiri

Sa oled siin

EESTI TRAUMATOLOOGIDE-ORTOPEEDIDE SELTSI PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts (edaspidi ETOS) on Eesti Vabariigis tegutsev traumatoloogide-ortopeedide ühendus, mis on Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Teadusliku Seltsi õigusjärglane (asutatud 1976.a.).

2. ETOS-e asukoht on Eesti Vabariik Tallinn ja aadress Ravi 18, Tallinn 10138.

3. ETOS on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on ortopeedia eriala arendamine Eesti Vabariigis, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine. ETOS kuulub Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni.

4. ETOS-e põhiülesanded eesmärkide saavutamiseks on:

4.1. Ortopeedia erialal tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendamine.

4.2. Erialaste koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ning muude ürituste korraldamine.

4.3. Koostöö organiseerimine teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega kodu- ja välismaal.

4.4. Täiendõppe korraldamine ja atesteerimisel osalemine.

4.5. Eriala puudutavate raviteenuste hinnakirjade läbivaatamine ja nende kohta muudatus- ettepanekute tegemine.

4.6. Ettepanekute tegemine tervishoiupoliitika kujundamiseks kõikidel tasanditel.

4.7. Vajadusel allüksuste, ainesektsioonide ja toimkondade asutamine.

5. ETOS on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub asutamislepingu otsustest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

6. ETOS võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda varalisi kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, moodustada komisjone erialase ekspertiisi teostamiseks, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. ETOS vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

7. ETOS valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt talle kuuluvat vara. Muuhulgas on tal õigus seda vara osta, müüa, koormata piiratud asjaõigusega, kinkida, anda üürile, rentida, vahetada ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud vara.

8. ETOS on asutatud määramata tähtajaks

9. ETOS-el on õigus:

9.1. Avada ja sulgeda pangaarveid, teostada finantsoperatsioone.

9.2. Sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste üksikisikutega.

9.3. Soetada ja omada tegevuseks vajalikke põhi- ja käibevahendeid.

9.4. Esitada kandidaate autasustamiseks, atesteerimiseks ja stazeerimiseks traumatoloogia-ortopeedia erialal nii kodu- kui välismaal.

II LIIKMELISUS

10. Liikmeskond

10.1. ETOS-e asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

10.2. Peale asutajaliikmete võivad ETOS-e liikmeks olla tegev- (edaspidi “liige”), au – ja toetajaliikmed

10.3. ETOS-e liikmeks võivad astuda ortopeedia erialal töötavad arstid ja mittetulundusühingud, milliste eesmärgiks on ortopeedia arendamine .

10.4. ETOS-e auliikmeks võib valida silmapaistvaid isikuid, kel on erilisi teeneid seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel.

10.5. ETOS-e toetajaliikmeks võivad olla ühiskondlikud organisatsioonid ja üksikisikud, kes toetavad seltsi.

10.6. Endise ETOS-e liikmed ja liikmekandidaadid saavad automaatselt käesoleva põhikirja alusel tegutseva seltsi liiketeks.

11. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. ETOS-e juhatus võtab vastu liikmeid kirjaliku avalduse alusel, mida on toetanud 2 vähemalt 10 aastat traumatoloog-ortopeedina töötanud ETOS-e liiget.

12. ETOS-e auliikme valib üldkoosolek seltsi juhatuse või vähemalt 5 tegevliikme kirjalikul ettepanekul.

13. ETOS-e toetajaliikme võtab vastu üldkoosolek seltsi juhatuse ettepanekul.

14. Liikmel on õigus avalduse alusel ETOS-est välja astuda

15. Liige võib ETOS-est välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega kolm(3) kuud enne majandusaasta lõppu.

16. Liikmelisust ETOS-es ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

17. ETOS-e liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse kehtestab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

18. ETOS-e liige arvatakse seltsist välja tema surma korral.

19. Liikmete seltsist väljaarvamine

19.1 Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas ettenähtud juhtudel.

19.2. Liige arvatakse ETOS-st välja, kui liige ei täida ETOS põhikirjast tulenevaid kohustusi ning juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid või liikmemaksu tasumata jätmisel ETOS-e juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

19.3. Liikme surma korral arvatakse liige välja alates surma kuupäevast.

19.4. Päevast, mil liige loetakse ETOS-st välja astunuks või välja arvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

III. ETOS-e LIIKME ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VARALINE VASTUTUS

20. ETOS liikmel on õigus:

21.1. osa võtta ETOS-e üldkoosolekutest;

21.2. osa võtta ETOS-e poolt korraldatud üritustest;

21.3. valida ETOS-e juhtimis- ja kontrollorganeid ning olla neisse valitud;

21.4. saada teavet ETOS-e tegevuse kohta;

21.5. kasutada ETOS-ele kuuluvat vara vastavalt selle eesmärgile;

21.6. taotleda ETOS-e kaitset ja toetust juhtudel, mis on seotud tema kutsetööga.

21. ETOS-e liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse tühistamiseks pöörduda kohtu poole 3 (kolme) kuu jooksul arvates otsuse teada saamise päevast.

22. ETOS-e liige on kohustatud:

22.1. täitma ETOS-e põhikirja ja kodukorda ning ETOS juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;

22.2. tasuma tähtaegselt makseid ETOS-e juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

22.3. esitama ETOS-e juhatusele tööaruande, mis on vajalik liikme atesteerimiseks või litsentseerimiseks;

22.4. esinema vähemalt 1 kord viie aasta jooksul ETOS-e üritusel erialase ettekandega;

22.5. järgima oma kutsetegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat.

23. ETOS ei vastuta ETOS-e liikme isiklike varaliste ja mittevaraliste kohustuste eest.

IV. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

24. ETOS juhtimisorganid on üldkoosolek, juhatus ja juhatuse esimees.

25. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas, juhatuse määratud ajal.

26. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosoleku tööst võtab osa vähemalt 50% seltsi liikmetest. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamuse alusel, kui käesolevas põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

27. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.

28. Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja päevakord teatatakseseltsi liikmetele vähemalt üks kuu ette.

29. Põhikirjas muudatuste tegemiseks on vaja 2/3 kokkutulnud seltsi liikmete nõusolek.

30. ETOS-e tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi seltsi liimete nõusolek.

31. Üldkoosolek

31.1. võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb sellesse vajalikke muudatusi;

31.2. valib seltsi juhatuse need liikmed, keda ei nimetata vastavalt põhikirja p. 32.1 3 aastaks salajasel hääletusel;

31.3. otsustab juhatuse arvulise koosseisu ;

31.4. valib revidendi 3 aastaks;

31.5 valib seltsi au-ja toetjaliikmeid.

31.6. määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

31.7. kuulab ära ja kinnitab seltsi tegevust käsitlevad aruanded;

31.8. kuulab ära ja kinnitab seltsi eelarve, tulude-kulude aastaaruande;

31.9. omab õiguse lõpetada või reorganiseerida seltsi tegevus;

32. ETOS-e juhatus

32.1. seltsi juhatus on seitsme- kuni üheksaliikmeline;

32.2. kolmel suurima liikmeskonnaga seltsi liikmeks oleval igal mittetulundusühingul on õigus nimetada seltsi juhatusse üks liige (kokku 3 liiget). Ülejäänud liikmed valitakse üldkoosoleku poolt;

32.3. juhib seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

32.4. koostab seltsi töökava, eelarve, tegevus- ja rahalise aastaaruande;

32.5. valmistab ette ja kutsub kokku seltsi üldkoosoleku;

32.6. otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja teeb üldkoosolekule ettepaneku toetajaliikmete vastuvõtmiseks.

32.7. valib salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega üldkoosoleku poolt valitud juhatuse liikmete seast seltsi juhatuse esimehe, aseesimehe, sekretäri ja varahoidja.

32.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdse jaotumise puhul on otsustavaks seltsi esimehe hääl.

32.9. Juhatus kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas. Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku seltsi esimehe algatusel või vähemalt 3 juhatuse liikme nõudmisel.

32.10. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste täitmata jätmine või võimetus seltsi juhtida.

33. Seltsi juhatuse esimees

33.1. juhib ETOS-t ja selle juhatust.

33.2. kirjutab alla ETOS-e sõlmitavatele lepingutele ja varalise iseloomuga tehingutele.

33.3. esindab ETOS-t suhetes juriidiliste ja üksikisikutega ilma erivolitusteta.

33.4. on aruandekohustuslik ETOS-e juhatuse, revidendi ja üldkoosoleku ees.

33.5. juhatuse esimeest asendab tema ajutisel äraolekul aseesimees.

34. Revident

34.1. kontrollib seltsi põhikirjajärgset, finantsmajanduslikku ja juhtorganite tegevust.

34.2. Revident valitakse üldkoosolekul 3 aastaks.

34.3. Revident teostab revisjoni mitte harvem kui 1 kord aastas ja esitab kontrolli tulemused üldkoosolekule aktina.

V. ETOS VARA JA TEGEVUS

35. ETOS-e vara tekib tema liikmete maksudest, ETOS-e vara ning ETOS-e kasutusse antud vara kasutamisest, oma põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust, juriidiliste ja füüsiliste isikute abist ja annetustest ning muudest laekumistest.

36. ETOS moodustab põhikapitali ja sihtkapitali.

37. ETOS põhikapital moodustub liikmemaksudest ja selle minimaalne suurus on ühe aasta majandustegevuse eeldatavad kulud.

38. Sihtkapital moodustub sihtotstarbelistest maksudest ja muudest allikatest.

39. Seltsi raha hoitakse pangas.

40. Seltsi raha väljastatakse allkirjaõiguslikele isikutele, kelleks on seltsi juhatuse esimees, aseesimees ja laekur.

VI. ETOS TEGEVUSE LÕPETAMINE

41. ETOS-e tegevus lõpetatakse:

41.1. üldkoosoleku otsuse alusel;

41.2. kohtuotsusega;

41.3. muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

42. ETOS tegevuse lõpetamise otsus loetakse üldkoosolekul vastu võetuks, kui selle poolt on vähemalt ¾ kõigist koosolekul osalenud ETOS-e liikmetest. Koos lõpetamise otsusega otsustatakse ka ETOS-e vara ja vahendite edasise haldamise ja majandamise küsimus.

43. ETOS-e liikmel, kes ei nõustu üldkoosoleku otsusega ETOS-e tegevuse lõpetamise kohta, on õigus pöörduda kohtu poole ühe kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

44. ETOS-e tegevus lõpetatakse kohtuotsusega:

44.1. kui üldkoosolek ei ole võtnud vastu tegevuse lõpetamise otsust, kuigi selle vastuvõtmine oli seaduse või põhikirja alusel kohustuslik.

44.2. muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

45. ETOS-e tegevuse lõpetamise otsuse mittetulundusühingute registrisse kandmiseks esitab juhatus avalduse, millele lisatakse üldkoosoleku otsus ja protokoll. Kui ETOS-e tegevus lõpetatakse kohtuotsuse alusel, saadab otsuse registrile kohus.

46. ETOS-e tegevuse lõpetamisel valib üldkoosolek likvideerijad, kellel on juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

47. Likvideerijad lõpetavad ETOS tegevuse, nõuavad sisse võlad ja rahuldavad võlausaldajate nõuded ning allesjäänud vara jaotatakse võrdsetes osades mittetulundusühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

KALENDER

E T K N R L P
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Kontakt

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts (ETOS) on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.